Přejít na obsah

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) jsou vydané v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník).

Název: iEcoHaus CZ, s.r.o.

IČ: 17443300 

Se sídlem: Gagarinova 805/18, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

Kontaktní údaje: Gagarinova 805/18, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

E-mail: petra@ecohaus.cz

Telefon: +420 702 171 731

Web: www.ecohaus.cz

(dále jen prodávající)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: kupující), prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na www.ecohaus.cz (dále jen internetový obchod). 
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

 

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Cena předplatného je cenou za zboží dodané v jednom vybraném intervalu předplatného (jednu expedici zboží) a jedná se o cenu opakovanou (bude opakovaně strhávána ze zadané platební karty ve zvoleném intervalu expedice další dodávky zboží, dokud bude předplatné aktivní). Cena Dárkové karty je cenou za virtuální Dárkovou kartu s unikátním kódem, který lze uplatnit při nákupu zboží v internetovém obchodu. Ceny zboží / hodnoty Dárkové karty zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě (aktuální ceník). Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Ceny zboží se mohou v průběhu času měnit, v případě předplatného bude kupujícímu účtována vždy aktuální cena zboží. Prodávající je povinen zákazníky včas informovat o případných změnách cen tak, aby v případě předplatných mohl zákazník toto upravit/zrušit, nebude-li změnu ceny chtít akceptovat.
 3. Hodnota Dárkové karty odpovídá kreditu, který se po uplatnění Dárkové karty načte do zákaznického účtu. Dárková karta se aktivuje v objednávkovém procesu jednorázového nákupu nebo předplatného, kde v rámci nákupního košíku zadá zákazník do políčka “Slevový kód nebo dárková karta” unikátní kód uvedený na Dárkové kartě. V případě předplatného dokud zákazník nevyčerpá kredit odpovídající hodnotě Dárkové karty, nebude mu stržena žádná částka za aktivované předplatné z uvedené platební karty. Pokud nebude zbývající kredit odpovídat celé výši jedné objednávky dle zvoleného předplatného, strhne se nejdříve pouze rozdíl mezi zbývajícím kreditem a cenou objednávky. Následně se začne strhávat plná výše objednávky v intervalech odpovídajících zvolenému předplatnému, dokud bude toto předplatné aktivní.

  V případě jednorázové objednávky musí zákazník vyčerpat hodnotu Dárkové karty v plné výši. Zákazník bere na vědomí, že Dárkovou kartu nelze žádným způsobem finančně refundovat, a to ani zčásti. Dárková karta může být využita pouze na odběr zboží a není převoditelná. 

  Dárková karta musí být uplatněna nejpozději do 31. 3. 2024, poté její platnost zaniká bez nároku na jakoukoli náhradu nebo finanční plnění.

 4. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
 5. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 6. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 
 7. Na každý nákup/aktivaci předplatného je možné použít vždy jen jednu Dárkovou kartu.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, 
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

     3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží v jednorázové objednávce nebo formu předplatného, způsob platby a způsob doručení.

     4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko dokončit objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

     5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.

     6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. 

     7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo písemně na e-mail prodávajícího uvedené v těchto obchodních podmínkách. 

     8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Taková nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a ta je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícího na e-mailovou adresu prodávajícího.

9. V případě předplatného Vám v termínu Vaší pravidelné objednávky zašleme e-mailem potvrzení o platbě (po strhnutí příslušné částky z Vaší platební karty), expedici objednávky a následně obdržíte informaci o možnosti vyzvednutí objednávky na výdejním místě (popř. informaci o doručování zásilky na Vaši adresu od dopravce). Pokud Vám je doručováno zboží na základě stržení kreditu z Dárkové karty, zasíláme Vám pouze informaci o expedici a následném vyzvednutí objednávky - v tomto případě nehradíte žádnou kupní cenu ani cenu za dopravu zboží.

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Odtud může kupující objednávat zboží popř. upravovat nebo zrušit aktivní předplatné. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 

 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Kupující může kdykoli požádat o zrušení zákaznického účtu.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího (č. ú.: 2002293985 / 2010, vedený u Fio banky).
  • bezhotovostně platební kartou (platba kartou je jedinou možností platby předplatného - ve Vámi zvoleném intervalu předplatného bude ze zadané platební karty automaticky stržena platba za cenu zboží a dopravy, poté bude Vaše objednávka automaticky expedována. Pokud platba neproběhne, nebudou produkty expedovány.)

     2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

     3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

     4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

     5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. 

     6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen neprodleně zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

     7. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím při objednávce nebo
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.
 • Dárková karta s unikátním kódem je kupujícímu zaslána ve formátu pdf na uvedenou e-mailovou adresu kupujícího.

     8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. V případě objednávky předplatného bude zboží doručováno vždy na stejnou adresu, kterou zadáte v první objednávce. Změnu doručení můžete provést ve svém zákaznickém účtu. 

     9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V případě předplatného je cena dopravy stejná pro každou expedici zboží ve zvoleném intervalu (ledaže ve svém zákaznickém účtu změníte způsob dopravy).

    10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

    11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

    12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího nebo je přiložen k dodávanému zboží.

    13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. 

    14. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI. Odstoupení od smlouvy a zrušení předplatného

 1. Spotřebitel má podle § 1829, odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno e-mailem na petra@ecohaus.cz nebo poštou na adresu uvedenou v čl. II., odst. 1 obchodních podmínek, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete ZDE. V případě použití vzorového formuláře vám přijde bez zbytečného odkladu potvrzení o jeho přijetí. Odstoupení v této lhůtě není třeba nijak odůvodňovat.
 2. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy o:
  a) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  b) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  V případě odstoupení od smlouvy nejpozději do 14 dnů od této skutečnosti kupující předá nebo zašle zpět zboží, které obdržel dle této smlouvy. Při zasílání zboží zvolí doporučenou zásilku, nezasílá zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Zboží zašle nepoškozené a neopotřebované, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Ke zboží dále kupující připojí kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od smlouvy. Tímto dojde k výraznému urychlení vyřízení žádosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení  odstoupení od smlouvy.
 3. Nejpozději do 14 dnů od dodání zboží zpět prodávajícímu budou spotřebiteli vráceny peníze za platbu za zboží, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním zboží uhrazených. Dle zákona bude spotřebiteli vrácena částka odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží bez ohledu na to, jakou formu dodání zboží a v jaké výši zvolil. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem).
 4. Bude-li zboží vráceno poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu újmy tím vzniklé a má právo si tento nárok jednostranně započíst proti nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě prodávající vrátí pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud z důvodů nikoli na jeho straně není již možné zboží dodat (přestalo se vyrábět, nelze jej již dovézt apod.). Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy bude doručeno spotřebiteli. V případě, že prodávající obdržel od kupujícího před odstoupením od smlouvy platbu, vrátí ji prodávající kupujícímu do týdne od odstoupení od smlouvy, nebude-li mezi nimi výslovně dohodnuto jinak.
 6. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem, kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami z důvodů v zákoně, smlouvě či obchodních podmínkách uvedených.
 7. Je-li kupujícímu společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi ním a prodávajícím uzavřená s rozvazovací podmínkou, a sice dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a kupující je povinen poskytnutý dárek prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

8. Předplatné lze zobrazit, upravit nebo zrušit v zákaznickém účtu, prostřednictvím přímého odkazu v e-mailu s potvrzením o předplatném, zpracování platby nebo expedici zboží nebo e-mailem na adrese petra@ecohaus.cz. 

Předplatné je možné vypovědět kdykoliv. V případě, že bude předplatné zrušeno po zpracování a stržení platby za další interval předplatného, má se za to, že předplatné se ruší od následujícího měsíce. Zaplacené zboží bude doručeno způsobem zvoleným v předplatném.Pokud nelze zpracovat platbu za daný interval předplatného a zákazník ani po výzvě prodávajícího neupraví platební údaje (platbu nelze zpracovat více než jeden měsíc), má se za to, že se předplatné ruší.

 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající zaručuje kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající ručí kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

     2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

     3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat. 

     4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále  u zboží opotřebeného jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží v případě vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

     5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 • odstoupení od smlouvy.

     6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud:

 • má zboží podstatnou vadu, 
 • nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě nebo
 • při větším počtu vad zboží.

     7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla, nebo kdy jedna strana musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

     8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

     9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle se jedná o třetí reklamaci pro stejnou závadu nebo čtvrtou pro odlišné závady) nebo má-li zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny či výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

    10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li si kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

    11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

    12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět. 

    13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

    14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

    15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

    16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. 

    17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

    18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

    19. Volbu způsobu reklamace má kupující.

    20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

 

IX. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající používat jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami. 
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v podmínkách ochrany osobních údajů ZDE.

 

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vycházejících z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím vycházejících z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826, odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765, odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 29. 8. 2022.

 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Vážení zákazníci tímto si Vás dovolujeme informovat o tom, že případné spory, které vzniknou mezi Vámi a naší společností, resp. veškeré Vaše požadavky apod., se vždy snažíme řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti.


Pokud by se však nepodařilo Vaše nároky uspokojit a vznikl tak mezi Vámi a naší společností spor, máte právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy o prodeji našeho zboží  nebo ze smlouvy o poskytování našich služeb (dále jen „spotřebitelský spor“).


V případě spotřebitelského sporu týkajících se prodeje našeho zboží či poskytování našich služeb je pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce - www.coi.cz („ČOI“), na kterou se můžete obrátit ohledně jakéhokoliv spotřebitelského sporu. Mohou vznikat i další tzv. pověřené osoby/subjekty k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, u kterých je možno také mimosoudní řešení zahájit – řešit.


Postup při mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je takový, že se zahajuje na návrh spotřebitele u COI (případně jiné pověřené osoby), který musí obsahovat

 • identifikační údaje stran sporu (Vaše a naše),
 • úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností (co je sporné),
 • označení, čeho se navrhovatel (Vy) domáhá (např. vrácení kupní ceny, výměny zboží apod.),
 • datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. první reklamace),
 • prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,
 • datum a podpis navrhovatele (Váš).

    K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit přímo (například naše korespondence apod.), a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci. Návrh lze podat zejména písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává.


    Navrhovatel (Vy) může podat návrh u ČOI nebo jiného pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. odstoupení od smlouvy/reklamace).


Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze uvedenou lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.


    Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí


 • uzavřením dohody stran sporu (dobrovolné),
 • jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným ČOI nebo pověřenému subjektu,
 • smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce,
 • marným uplynutím lhůty pro vyřešení sporu,
 • odmítnutím návrhu (pro jeho vady).

    Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.


    ČOI nebo pověřený subjekt stanoví pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upraví postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů tak, aby byla v souladu se zákonnými pravidly.


    V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, nepovede k vyřešení spotřebitelského sporu, se samozřejmě vždy můžete obrátit na soud. Samozřejmě také nemusíte ani možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu využít (lze to však samozřejmě vždy doporučit) a můžete se s řešením spotřebitelského sporu přímo obrátit na příslušný soud.